Day 4
Shared by Wrestling Photos
45KG - FS - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ) df. Ratbek ABDULLAEV (KGZ)
45KG - FS - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ) df. Ratbek ABDULLAEV (KGZ) 2048x1536
45KG - FS - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ) df. Ratbek ABDULLAEV (KGZ)
45KG - FS - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ) df. Ratbek ABDULLAEV (KGZ) 2048x1536
45KG - FS - Behruz KALANDAROV (UZB)
45KG - FS - Behruz KALANDAROV (UZB) 1536x2048
45KG - FS - Ningappa GENANNAVAR (IND) df. Amirmohammad Saleh NAVAZI (IRI)
45KG - FS - Ningappa GENANNAVAR (IND) df. Amirmohammad Saleh NAVAZI (IRI) 2048x2048
45KG - FS - Ningappa GENANNAVAR (IND) df. Behruz KALANDAROV (UZB)
45KG - FS - Ningappa GENANNAVAR (IND) df. Behruz KALANDAROV (UZB) 2048x1536
45KG - FS - Ningappa GENANNAVAR (IND) df. Behruz KALANDAROV (UZB)
45KG - FS - Ningappa GENANNAVAR (IND) df. Behruz KALANDAROV (UZB) 2048x1365
45KG - FS - Ningappa GENANNAVAR (IND) df. Behruz KALANDAROV (UZB)
45KG - FS - Ningappa GENANNAVAR (IND) df. Behruz KALANDAROV (UZB) 2048x1365
45KG - FS - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ) df. Behruz KALANDAROV (UZB)
45KG - FS - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ) df. Behruz KALANDAROV (UZB) 2048x2048
45KG - FS - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ) df. Behruz KALANDAROV (UZB)
45KG - FS - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ) df. Behruz KALANDAROV (UZB) 2048x1536
45KG - FS - Podium - Gold - Ningappa GENANNAVAR (IND) - Silver - Amirmohammad Saleh NAVAZI (IRI) - Bronze - Azymberdi ASHYRGULYYEV (TKM) - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ)
45KG - FS - Podium - Gold - Ningappa GENANNAVAR (IND) - Silver - Amirmohammad Saleh NAVAZI (IRI) - Bronze - Azymberdi ASHYRGULYYEV (TKM) - Nurassyl ASSAMBEK (KAZ) 2048x1536
48KG - FS - Munkhdul DARKHANBAT (MGL) df. Amirreza Ali TEYMORIZAD (IRI)
48KG - FS - Munkhdul DARKHANBAT (MGL) df. Amirreza Ali TEYMORIZAD (IRI) 2048x1536
48KG - FS - Munkhdul DARKHANBAT (MGL) df. Amirreza Ali TEYMORIZAD (IRI)
48KG - FS - Munkhdul DARKHANBAT (MGL) df. Amirreza Ali TEYMORIZAD (IRI) 2048x1536
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND)
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) 1536x2048
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN)
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN) 2048x1536
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN)
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN) 2048x1365
48KG - FS - Amirreza Ali TEYMORIZAD (IRI)
48KG - FS - Amirreza Ali TEYMORIZAD (IRI) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 1536x2048
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Munkhdul DARKHANBAT (MGL)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Munkhdul DARKHANBAT (MGL) 2048x1365
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Munkhdul DARKHANBAT (MGL)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Munkhdul DARKHANBAT (MGL) 2048x1536
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Munkhdul DARKHANBAT (MGL)
48KG - FS - Leo AKAGI (JPN) df. Munkhdul DARKHANBAT (MGL) 2048x1536
48KG - FS - Podium - Gold - Shubham Hari ACHAPALE (IND) - Silver - Leo AKAGI (JPN) - Bronze - Ramil RASSIM (KAZ)
48KG - FS - Podium - Gold - Shubham Hari ACHAPALE (IND) - Silver - Leo AKAGI (JPN) - Bronze - Ramil RASSIM (KAZ) 2048x1365
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB)
48KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) df. Aziz RAKHMONOV (UZB) 2048x1536
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN)
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN) 2048x1365
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN)
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN) 2048x1365
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN)
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN) 2048x1365
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN)
48KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Leo AKAGI (JPN) 2048x1536
51KG - FS - Abbosbek KOBILOV (UZB) df. Taketo KIFUNE (JPN)
51KG - FS - Abbosbek KOBILOV (UZB) df. Taketo KIFUNE (JPN) 2048x1536
51KG - FS - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) df. Azim ABDYKALYKOV (KGZ)
51KG - FS - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) df. Azim ABDYKALYKOV (KGZ) 2048x1365
51KG - FS - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) df. Azim ABDYKALYKOV (KGZ)
51KG - FS - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) df. Azim ABDYKALYKOV (KGZ) 2048x1536
51KG - FS - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) df. Azim ABDYKALYKOV (KGZ)
51KG - FS - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) df. Azim ABDYKALYKOV (KGZ) 2048x1536
51KG - FS - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) df. Azim ABDYKALYKOV (KGZ)
51KG - FS - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) df. Azim ABDYKALYKOV (KGZ) 2048x1536
51KG - FS - Narsingh Rangrao PATIL (IND)
51KG - FS - Narsingh Rangrao PATIL (IND) 1536x2048
51KG - FS - Narsingh Rangrao PATIL (IND)
51KG - FS - Narsingh Rangrao PATIL (IND) 1536x2048
51KG - FS - Narsingh Rangrao PATIL (IND) df. Dalaitseren JAVKHLANKHUU (MGL)
51KG - FS - Narsingh Rangrao PATIL (IND) df. Dalaitseren JAVKHLANKHUU (MGL) 2048x1536
51KG - FS - Narsingh Rangrao PATIL (IND) df. Dalaitseren JAVKHLANKHUU (MGL)
51KG - FS - Narsingh Rangrao PATIL (IND) df. Dalaitseren JAVKHLANKHUU (MGL) 2048x1536
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ)
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) 1536x2048
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg 2048x1536
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg 2048x1536
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg 2048x1536
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg 2048x1536
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg
51KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) df. Narsingh Rangrao PATIL (IND).jpg 2048x1536
51KG - FS - Podium - Gold - Nurdanat AITANOV (KAZ) - Silver - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) - Bronze - Narsingh Rangrao PATIL (IND) - Abbosbek KOBILOV (UZB)
51KG - FS - Podium - Gold - Nurdanat AITANOV (KAZ) - Silver - Mohammad Reza Hasan ASADI (IRI) - Bronze - Narsingh Rangrao PATIL (IND) - Abbosbek KOBILOV (UZB) 2048x1536
55KG - FS - Daryn ASKERBEK (KAZ) df. Askat TOKTOMATOV (KGZ)
55KG - FS - Daryn ASKERBEK (KAZ) df. Askat TOKTOMATOV (KGZ) 2048x1536
55KG - FS - Daryn ASKERBEK (KAZ) df. Askat TOKTOMATOV (KGZ)
55KG - FS - Daryn ASKERBEK (KAZ) df. Askat TOKTOMATOV (KGZ) 2048x1536
55KG - FS - Daryn ASKERBEK (KAZ) df. Askat TOKTOMATOV (KGZ)
55KG - FS - Daryn ASKERBEK (KAZ) df. Askat TOKTOMATOV (KGZ) 2048x1536
55KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ)
55KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) 2048x1536
55KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ)
55KG - FS - Nurdanat AITANOV (KAZ) 2048x1536
55KG - FS - Husanboy USMONOV (UZB) df. Ysmayyl MUHAMMEDOV (TKM)
55KG - FS - Husanboy USMONOV (UZB) df. Ysmayyl MUHAMMEDOV (TKM) 2048x1536
55KG - FS - Husanboy USMONOV (UZB) df. Ysmayyl MUHAMMEDOV (TKM)
55KG - FS - Husanboy USMONOV (UZB) df. Ysmayyl MUHAMMEDOV (TKM) 2048x1536
55KG - FS - Podium - Gold - 55KG - FS - Podium - Gold - Vaibhav Narayan PATIL (IND) - Silver - Daryn ASKERBEK (KAZ) - Bronze - Husanboy USMONOV (UZB) - Askat TOKTOMATOV (KGZ)
55KG - FS - Podium - Gold - 55KG - FS - Podium - Gold - Vaibhav Narayan PATIL (IND) - Silver - Daryn ASKERBEK (KAZ) - Bronze - Husanboy USMONOV (UZB) - Askat TOKTOMATOV (KGZ) 2048x1365
55KG - FS - Podium - Gold - Vaibhav Narayan PATIL (IND)
55KG - FS - Podium - Gold - Vaibhav Narayan PATIL (IND) 1365x2048
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ) 2048x1536
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ) 2048x1536
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ) 1536x2048
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ) 2048x1536
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ) 1536x2048
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Daryn ASKERBEK (KAZ) 1536x2048
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Husanboy USMONOV (UZB)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Husanboy USMONOV (UZB) 2048x1536
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Husanboy USMONOV (UZB)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Husanboy USMONOV (UZB) 2048x1536
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Husanboy USMONOV (UZB)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Husanboy USMONOV (UZB) 2048x1536
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Husanboy USMONOV (UZB)
55KG - FS - Vaibhav Narayan PATIL (IND) df. Husanboy USMONOV (UZB) 2048x1536
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ)
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) 2048x1536
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Akarys KALIYEV (KAZ)
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Akarys KALIYEV (KAZ) 2048x1536
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Akarys KALIYEV (KAZ)
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Akarys KALIYEV (KAZ) 2048x1536
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN)
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN) 2048x1536
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN)
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN) 1536x2048
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN)
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN) 2048x1536
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN)
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN) 2048x1536
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN)
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Minato KOIWA (JPN) 2048x1536
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sajad Gholamhassan PIRDAYEH (IRI)
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sajad Gholamhassan PIRDAYEH (IRI) 2048x1536
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sajad Gholamhassan PIRDAYEH (IRI)
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sajad Gholamhassan PIRDAYEH (IRI) 2048x1536
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sajad Gholamhassan PIRDAYEH (IRI)
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sajad Gholamhassan PIRDAYEH (IRI) 2048x1536
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sourabh SOURABH (IND)
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sourabh SOURABH (IND) 2048x1536
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sourabh SOURABH (IND)
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sourabh SOURABH (IND) 2048x1536
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sourabh SOURABH (IND)
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sourabh SOURABH (IND) 2048x1536
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sourabh SOURABH (IND)
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) df. Sourabh SOURABH (IND) 2048x1536
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Ankh Erdene ALTANGEREL (MGL)
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Ankh Erdene ALTANGEREL (MGL) 2048x1536
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Ankh Erdene ALTANGEREL (MGL)
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Ankh Erdene ALTANGEREL (MGL) 2048x1536
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Ankh Erdene ALTANGEREL (MGL)
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Ankh Erdene ALTANGEREL (MGL) 2048x1536
60KG - FS - Sourabh SOURABH (IND) df. Dohyung KIM (KOR)
60KG - FS - Sourabh SOURABH (IND) df. Dohyung KIM (KOR) 2048x1536
60KG - FS - Sourabh SOURABH (IND) df. Dohyung KIM (KOR)
60KG - FS - Sourabh SOURABH (IND) df. Dohyung KIM (KOR) 2048x1536
60KG - FS - Akarys KALIYEV (KAZ)
60KG - FS - Akarys KALIYEV (KAZ) 2048x1536
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ)
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) 1536x2048
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Javokhir CHULIBOYEV (UZ
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Javokhir CHULIBOYEV (UZ 2048x1536
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Javokhir CHULIBOYEV (UZ
60KG - FS - Bilol SHARIP UULU (KGZ) df. Javokhir CHULIBOYEV (UZ 2048x1536
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) ac
60KG - FS - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) ac 1536x2048
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Akarys KALIYEV (KAZ)
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Akarys KALIYEV (KAZ) 2048x1536
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Akarys KALIYEV (KAZ)
60KG - FS - Minato KOIWA (JPN) df. Akarys KALIYEV (KAZ) 2048x1536
60KG - FS - Podium - Gold - Bilol SHARIP UULU (KGZ) - Silver - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) - Bronze - Minato KOIWA (JPN) - Sourabh SOURABH (IND)
60KG - FS - Podium - Gold - Bilol SHARIP UULU (KGZ) - Silver - Javokhir CHULIBOYEV (UZB) - Bronze - Minato KOIWA (JPN) - Sourabh SOURABH (IND) 2048x1365
60KG - FS - Sourabh SOURABH (IND)
60KG - FS - Sourabh SOURABH (IND) 1536x2048
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ)
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ) 2048x1536
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ)
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ) 2048x1536
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ)
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ) 2048x1536
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ)
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ) 2048x1536
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ)
65KG - FS - Shubham Hari ACHAPALE (IND) df. Ramil RASSIM (KAZ) 2048x1536
65KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ)
65KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) 1536x2048
65KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ)
65KG - FS - Ramil RASSIM (KAZ) 2048x1536
92KG - FS - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) df. Orazmuhammet HOJALYYEV (TKM)
92KG - FS - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) df. Orazmuhammet HOJALYYEV (TKM) 2048x1536
92KG - FS - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) df. Orazmuhammet HOJALYYEV (TKM)
92KG - FS - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) df. Orazmuhammet HOJALYYEV (TKM) 2048x1536
92KG - FS - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) df. Orazmuhammet HOJALYYEV (TKM)
92KG - FS - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) df. Orazmuhammet HOJALYYEV (TKM) 2048x1536
92KG - FS - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) df. Sherzod POYONOV (UZB)
92KG - FS - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) df. Sherzod POYONOV (UZB) 2048x1536
92KG - FS - Kamil KURUGLIYEV (KAZ) df. Aitenir MAKSATOV (KGZ)
92KG - FS - Kamil KURUGLIYEV (KAZ) df. Aitenir MAKSATOV (KGZ) 2048x1536
92KG - FS - Kamil KURUGLIYEV (KAZ) df. Aitenir MAKSATOV (KGZ)
92KG - FS - Kamil KURUGLIYEV (KAZ) df. Aitenir MAKSATOV (KGZ) 2048x1536
92KG - FS - Kamil KURUGLIYEV (KAZ) df. Aitenir MAKSATOV (KGZ)
92KG - FS - Kamil KURUGLIYEV (KAZ) df. Aitenir MAKSATOV (KGZ) 2048x2048
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN)
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN) 2048x1536
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN)
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN) 2048x1536
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN)
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN) 2048x1536
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN)
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN) 2048x1536
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN)
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN) 2048x1536
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN)
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN) 2048x1536
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN)
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN) 2048x2048
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN)
92KG - FS - Sahil JAGLAN (IND) df. Genki HOKI (JPN) 2048x1536
92KG - FS - Gold - Kamil KURUGLIYEV (KAZ) - Silver - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) - Bronze - Hayun CHOI (KOR) - Sherzod POYONOV (UZB)
92KG - FS - Gold - Kamil KURUGLIYEV (KAZ) - Silver - Erfan Ahmad Ali ALIZADEH MALAFEH (IRI) - Bronze - Hayun CHOI (KOR) - Sherzod POYONOV (UZB) 2048x1536
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR)
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR) 2048x1536
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR)
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR) 2048x1536
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR)
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR) 2048x1536
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR)
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR) 2048x1536
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR)
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR) 2048x1536
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR)
92KG - FS - Hayun CHOI (KOR) 2048x1536
92KG - FS - Sherzod POYONOV (UZB) df. Sahil JAGLAN (IND)
92KG - FS - Sherzod POYONOV (UZB) df. Sahil JAGLAN (IND) 2048x1536
110KG - FS - Khikmatullo KURBONOV (UZB) df. Ammorbek SHERBAEV (KGZ)
110KG - FS - Khikmatullo KURBONOV (UZB) df. Ammorbek SHERBAEV (KGZ) 2048x1536
110KG - FS - Yedige KASSIMBEK (KAZ)
110KG - FS - Yedige KASSIMBEK (KAZ) 2048x2048
110KG - FS - Khikmatullo KURBONOV (UZB) df. Rentsendarjaa MUNKHBAATAR (MGL)
110KG - FS - Khikmatullo KURBONOV (UZB) df. Rentsendarjaa MUNKHBAATAR (MGL) 2048x1536
110KG - FS - Mohammadreza Ali Reza LOTFI (IRI) df. Pratik Shankar DESHMUKH (IND)
110KG - FS - Mohammadreza Ali Reza LOTFI (IRI) df. Pratik Shankar DESHMUKH (IND) 2048x1536
FS - India team
FS - India team 2048x1230
FS - Team Podium - Gold - India -Silver - Kazakhstan - Bronze - Uzbekistan
FS - Team Podium - Gold - India -Silver - Kazakhstan - Bronze - Uzbekistan 2048x1536
FS - Team Podium - Gold - India -Silver - Kazakhstan - Bronze - Uzbekistan
FS - Team Podium - Gold - India -Silver - Kazakhstan - Bronze - Uzbekistan 2048x1536
FS - Uzbekistan team
FS - Uzbekistan team 2048x1271
Referee 19
Referee 19 2048x1365
Referees
Referees 2048x999